Trusted Shops badge

Voorwaarden en bepalingen

Geachte klant,

De volgende Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen u als klant en Classictic GmbH (hierna 'Classictic' of 'wij' genoemd) voor alle diensten en informatie die door Classictic worden geleverd. Bestellingen van alle tickets en andere artikelen die via Classictic worden aangeboden, zijn uitsluitend onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden.

Wij wijzen u erop dat deze vertaling van de AV algemeen en informatief is en uitsluitend voor het gemak wordt verstrekt. Uitsluitend de Duitse taalversie is bedoeld om juridisch bindend te zijn.

I. Contractpartijen en contractuele betrekkingen

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Classictic zelf niet de organisator van de aangeboden evenementen. Deze worden uitgevoerd door de respectieve organisator, die tevens de uitgever is van de tickets. Door de aankoop van tickets komen uitsluitend contractuele relaties tot stand tussen de klant en de respectieve organisator of aanbieder, en de algemene voorwaarden van de organisator of de aanbieder zijn, in voorkomend geval, van toepassing op deze overeenkomst. Classictic regelt deze aanbiedingen zonder uitzondering als agent in naam van en voor rekening van de respectieve organisatoren. De ticketprijzen kunnen hoger liggen dan de gedrukte ticketprijzen indien Classictic voor haar diensten een servicekost aanrekent. De op de website vermelde prijzen zijn totaalprijzen, waarin alle belastingen en heffingen zijn inbegrepen. De klant geeft Classictic de opdracht voor de verwerking van de aankoop van tickets.

(2) Niettegenstaande het voorgaande is Classictic de enige contractuele partner voor de aankoop van vouchers die op de Classictic-website worden aangeboden. Artikel I.1. is van overeenkomstige toepassing op het gebruik van de vouchers voor de aankoop van tickets.

II. Opstelling van de overeenkomst, ontbindingsrecht van Classictic

1) Het ticketaanbod op de Classictic website is onderhevig aan wijzigingen en niet bindend. De bestelling van de klant door te klikken op de knop, die leidt tot de betaling van het ticketaanbod, vormt een bindend contractaanbod. Classictic aanvaardt dit aanbod door uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding of door verzoek tot betaling. De op deze wijze gesloten overeenkomst is onderworpen aan de ontbindende voorwaarde dat (i) de organisator van het evenement de beschikbaarheid van het bestelde aantal tickets in de gewenste categorie aan Classictic bevestigt (dit gebeurt normaliter onmiddellijk na de reservering indien met de organisator van het evenement in individuele gevallen een langere bevestigingstermijn is overeengekomen, de klant een overeenkomstige kennisgeving per e-mail ontvangt en door Classictic onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht na ontvangst of verwerping van de bevestiging per e-mail) en (ii) in het geval van een overeenkomst tot vooruitbetaling, het bestelde aantal tickets in de gewenste categorie nog steeds beschikbaar is na ontvangst van de betaling.

(2) In het geval dat het door de klant gekozen betaalmiddel niet over voldoende middelen beschikt of de betalingsopdracht om andere redenen binnen de invloedssfeer van de klant niet kan worden uitgevoerd, wordt de klant op onze website onmiddellijk van het mislukken van de betaling op de hoogte gesteld en verzocht een alternatief betaalmiddel op te geven. Indien geen alternatief betaalmiddel wordt verstrekt, of indien een dergelijk betaalmiddel eveneens mislukt, kan Classictic de overeenkomst ontbinden na het bepalen van een redelijke respijttermijn. Dit geldt eveneens indien de bestelde biljetten niet meer beschikbaar zijn ten gevolge van de door de klant veroorzaakte betalingsachterstand. De betalingswijze "overschrijving" vereist een vooruitbetaling, d.w.z. dat de aankoopprijs van de tickets op de rekening van Classictic dient te zijn bijgeschreven alvorens Classictic de bestelde tickets aan de klant levert. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt ontvangen, kan Classictic de overeenkomst ontbinden na het vaststellen van een redelijke respijttermijn. § 350 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is niet van toepassing.

(3) Aangezien de contractuele betrekkingen met betrekking tot het evenement uitsluitend tussen de klant en de organisator van het evenement worden aangegaan, heeft Classictic geen enkele secundaire contractuele verplichting om de klant te informeren, bijvoorbeeld over de annulering of de herschikking van een evenement. Classictic zal niettemin trachten de klant op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen na ontvangst van de relevante informatie.

(4) Classictic heeft het recht om een ticketbestelling van een klant waarvoor reeds een orderbevestiging of elektronische tickets zijn verzonden, te annuleren (eenzijdig annuleringsrecht), indien de klant specifieke voorwaarden van de organisator van het evenement of van Classictic, die tijdens de voorverkoop werden meegedeeld, schendt of tracht te omzeilen (bijv.Bijvoorbeeld: overtreding van de beperking van het aantal tickets per klant, overtreding van het verbod op wederverkoop, poging tot omzeiling door registratie en gebruik van meerdere gebruikersprofielen, enz.) De verklaring van annulering/herroeping kan ook stilzwijgend worden gedaan door creditering van de betaalde bedragen. Het voornoemde herroepingsrecht is onder voorbehoud van §§ 346 ff. BGB van toepassing met uitsluiting van § 350 BGB.

(5) Een koopcontract voor de aankoop van waardebonnen komt tot stand wanneer de klant op de knop klikt die leidt tot de betaling van de waardebon.

III. Betalingsmodaliteiten en prijscomponenten

(1) De op de bestelbon van Classictic Internet vermelde productprijzen en/of de verkoopsprijzen bij telefonische aankoop zijn steeds totaalprijzen. Zij zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde - er worden geen verdere kosten aan de vermelde prijs toegevoegd. De betaalwijzen kredietkaart (Visa of MasterCard/Eurocard) en PayPal zijn steeds mogelijk andere betaalwijzen worden landspecifiek aangeboden, afhankelijk van de woonplaats van de klant, en worden telkens weergegeven tijdens de bestelprocedure. De totale prijs van de bestelling is betaalbaar onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst en wordt aangerekend op het door de klant opgegeven betaalmiddel.

(2) Alle transacties worden gecodeerd volgens de meest recente SSL 128-bit normen. Dit protocol versleutelt de bestelinformatie en beschermt het lezen van de ingevoerde gegevens tegen derden. Terwijl het systeem met SSL werkt, verandert de URL van http:// in https:// en wordt de werkbalk van de browser vervangen door het symbool van een sleutel of een hangslot. Op het betalingsoverzicht van de betalingsdienstaanbieder van de klant verschijnen de transacties als CLASSICTIC.COM.

(3) Alle binnenkomende bestellingen worden onmiddellijk verwerkt. Wij raden aan om alle transactiegegevens en de AV uit te printen en op een gemakkelijk toegankelijke plaats te bewaren. Classictic bewaart de tekst van de overeenkomst niet nadat deze tot stand is gekomen.

IV. Levering

(1) Onmiddellijk nadat Classictic van de organisator van het evenement de bevestiging van beschikbaarheid heeft ontvangen (zie punt II 1 van deze AV) en de betaling is ontvangen, ontvangt de klant automatisch een e-mailbevestiging met als bijlage het Classictic e-ticket met het eigen reserveringsnummer (onze Classictic-OrderID). Wij verzoeken de klant het e-ticket (ontvangstbewijs) uit te printen en samen met een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) bij de ingang van het evenement te tonen om het evenement te kunnen bijwonen. Wij raden de klant aan om vroeg aanwezig te zijn. Alle gegevens die nodig zijn om het evenement bij te wonen, staan op het e-ticket (ontvangstbewijs).

(2) De ticketoverhandiging is gratis. Het is niet nodig tickets op te sturen, aangezien het hele boekingsproces elektronisch verloopt. Boekingen via internet, e-mail of telefoon zijn bindend.

(3) De klant is verplicht ons binnen de 24 uur per e-mail aan info@classictic.com te verwittigen indien hij na zijn boeking geen reactie van ons heeft ontvangen. Classictic verkoopt tickets op basis van beschikbaarheid bij de partner en volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' binnen de bijbehorende zitplaatscategorie.

(4) De verzending van de vouchers via e-mail is gratis.

V. Herroepingsrecht

(1) Voor zover Classictic diensten aanbiedt op het gebied van vrijetijdsevenementen en de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode (zoals met name kaartjes voor concerten, opera's en soortgelijke evenementen), bestaat er geen herroepingsrecht op grond van § 312g lid 1 BGB (zie § 312g lid 2 nr. 9 BGB). Elke bestelling van tickets is daarom direct bindend en verplicht de klant tot betaling van de bestelde tickets.

(2) Daarentegen bestaat het recht van herroeping volgens § 312g para. 1 BGB bestaat daarentegen bij de bestelling van vouchers. Hier geldt het volgende:

Instructies voor het uit de markt nemen van producten

Herroepingsrecht bij bestelling van vouchers
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Classictic GmbH, Pappelallee 1, 10437 Berlijn, Tel: +49 30 86 87 04 12 60, Fax: +49 30 86 87 04 12 69, E-mail: info@classictic.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het e-mailadres van Classictic GmbH is info@classictic.com.

Classictic GmbH is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Gevolgen van de terugtrekking

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.
U zult alleen moeten betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

Einde van de herroepingsinstructies

Model Intrekkingsformulier (alleen voor Cadeaubon)

Indien u de overeenkomst voor de aankoop van een waardebon wenst te herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen naar:

Classictic GmbH, Pappelallee 1, 10437 Berlijn, Fax: +49 30 86 87 04 12 69, E-Mail: info@classictic.com

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

VI. Geannuleerd/onvoldoende evenementen / Niet beschikbaar Tickets / Aansprakelijkheid

(1) Indien tickets niet beschikbaar zijn of een evenement wordt geannuleerd door de organisator, ontvangt de klant binnen 30 dagen ofwel restitutie van de ticketprijs ofwel een tegoedbon met dezelfde aankoopwaarde die kan worden ingewisseld op Classictic.com. Voorwaarde hiervoor is steeds dat Classictic de aankoop bij de organisator van het evenement kan annuleren de voorwaarden van de organisator van het evenement van toepassing zijn.

(2) Indien een evenement gebreken vertoont en Classictic niet verantwoordelijk is voor dit gebrek, blijven claims tegen Classictic uitgesloten.

(3) Classictic behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de bemiddelingsovereenkomst in geval van onmogelijkheid, met name in geval van overmacht. Alle door Classictic aangegane contractuele verbintenissen zijn onderworpen aan alle feitelijke of wettelijke beperkingen in verband met pandemieën, epidemieën of vergelijkbare gebeurtenissen. Classictic heeft dan ook het recht om geboekte diensten te annuleren in geval van wettelijke of officiële verboden of beperkingen (zoals beperkingen op het aantal deelnemers). In geval van annulering zal Classictic de klant onmiddellijk op de hoogte brengen nadat zij kennis heeft genomen van alle factoren die de onmogelijkheid rechtvaardigen en de klant de door de klant geleverde diensten of gedeeltelijke diensten terugbetalen.

(4) De organisator heeft het recht de deelname aan concerten of de toegang tot de zaal te weigeren indien de klant specifieke door de organisator of officiële instanties vastgestelde voorwaarden schendt. Dit geldt in het bijzonder indien in het kader van de officiële voorschriften of aanbevelingen die op de dag van het evenement van toepassing zijn, het recht om aan concerten deel te nemen of de zaal te betreden afhankelijk is gesteld van het overleggen van een passend bewijs (zoals een bewijs van inenting, het gebruik van een specifieke app, etc.). Indien dit bewijs niet wordt geleverd, zal geen terugbetaling van de ticketprijs plaatsvinden.

(5) Classictic is onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een inbreuk op de garantie. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen) enkel gebaseerd op eenvoudige nalatigheid, zal de aansprakelijkheid van Classictic beperkt zijn tot de vergoeding van de voorzienbare, contracttypische schade. Elke andere aansprakelijkheid van Classictic is uitgesloten. Classictic kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant geboekte verblijfskosten, noch voor de transportkosten of andere kosten die de klant heeft gemaakt ter voorbereiding van zijn deelname aan het evenement.

VII. Annuleringen van klantenorders Annuleringen

Aangezien alle boekingen bindend zijn en de aankoop van tickets uitsluitend voortvloeit uit een koopovereenkomst tussen de klant en de verantwoordelijke organisator van het evenement, heeft de klant niet het recht om van zijn bestelling af te zien, om welke reden dan ook. Indien de klant het geboekte evenement niet (tijdig) kan bijwonen, heeft hij geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs. De klant moet ons echter zo snel mogelijk verwittigen indien hij een evenement niet kan bijwonen. Wij zullen dan van onze kant proberen om de bestelling te annuleren bij de verantwoordelijke organisator van het evenement. Wij zullen alles in het werk stellen om een volledige of pro rata compensatie of een tegoed in de vorm van een waardebon voor de klant te verkrijgen.

VIII. Cadeaubonnen

(1) De Classictic-tegoedbonnen kunnen worden ingewisseld voor alle evenementen die op de website Classictic.com zijn vermeld. De waarde van de bonnen kan niet in contanten worden uitbetaald. Met de voucher kunnen ook geen andere vouchers worden gekocht.
De vouchers kunnen worden ingewisseld volgens de aangegeven geldigheidsduur, te beginnen met de op de voucher vermelde uitgiftedatum.

(2) Als de waarde van de bestelling hoger is dan de waarde van de voucher of de restwaarde ervan, dient de klant het verschil te betalen via een van de geaccepteerde betaalmiddelen (sectie III (1)) bij het bestellen van tickets.

(3) Classictic is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de vouchers.

IX. Informatie - Aansprakelijkheid en gegevensbescherming

(1) Alle informatie op deze internetsite is zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig bijgewerkt. Classictic is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door de organisatoren van evenementen op de internetpagina's van Classictic wordt verstrekt. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor gegevens en informatie over tijdstip en plaats van het evenement, kijkomstandigheden, programma, cast, voorstelling en kwaliteit van het evenement.

(2) Het gebruik van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, alsmede het reproduceren, kopiëren, downloaden en verspreiden zonder onze toestemming is niet toegestaan.

(3) Classictic gebruikt persoonlijke gegevens van de klant zoals naam, adres en e-mail uitsluitend volgens de specificaties en in overeenstemming met de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming alsmede met Privacybeleid.

(4) Classictic is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden (waaronder te boeken evenementen of activiteiten en bijbehorende informatie), voor zover deze wordt aangeboden via de internetaanwezigheid van Classictic, of voor inhoud waarnaar wordt gelinkt of die afkomstig is van de internetaanwezigheid van Classictic. Classictic raadt de gebruiker dan ook aan de richtlijnen van de betreffende websites te lezen en de informatie over de verwerking van persoonsgegevens te controleren.

X. Overige

(1) Classictic behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde en zonder opgave van redenen voor de toekomst te wijzigen.

(2) Indien afzonderlijke algemene voorwaarden ongeldig worden, blijft de geldigheid van de overeenkomst onaangetast.

(3) Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, tenzij in geval van internationale verkoop dwingende bepalingen van een ander rechtsstelsel van toepassing zijn.

(4) De bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van Classictic, tenzij de wet een andere bevoegde rechtbank voorschrijft.

Winkel

Classictic GmbH
Pappelallee 1
10437 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 30 86 86 87 04 12 12 60
E-mail:
Wettelijke vertegenwoordiger: Gedelegeerd Bestuurder De heer Eivind Jåsund